Fractie

Fractievergadering

Als fractie zijn we altijd benieuwd wat er in de stad speelt. U kunt als inwoner, vereniging, ondernemer of belanghebbende dan ook altijd bij ons lang komen.

U kunt contact met ons opnemen over politieke zaken. Langskomen kan ook altijd. Bijna elke week vergaderen we als raad of als fractie op de maandagen in het gemeentehuis.  

Hoe werkt de gemeenteraad van Wageningen.

De raad van Wageningen werkt met Politieke Avonden. Die avonden zijn verdeeld in twee onderdelen. De paralelle sessies waar vooral informatie wordt gedeeld, standpunten gewisseld, in de rondetafelgesprekken. En de raadsvergadering als tweede deel. Hierin vindt besluitvorming plaats over stukken die op eerder avonden aan de ronde tafels zijn besproken. Soms worden de stukken bij hamerslag besloten, soms worden ze gewijzigd via amendementen, of wordt het college opgeroepen er nog extra dingen bij te doen, via moties. Op Wageningen.nl kunt u hier veel meer over lezen.

Op wageningen.raadsinformatie.nl worden via een kalender alle vergaderingen aangekondigd, van een agenda voorzien en zijn ze live te volgen.  

Wat doet een raadslid

Een raadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger en vertegenwoordigd de belangen van mensen in de raad. Een raadslid vergadert veel . Bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen, rondetafelgesprekken, de fractievergaderingen en de voortgang van het proces van de gemeenteraad zelf in het fractievoorzittersoverleg. Verder moet het raadslid beschikbaar zijn voor zijn/haar leden en op de hoogte zijn/blijven en komen van zaken die spelen in de gemeente.  

Wat doet een steunfractielid.

Steunfractieleden zijn actieve leden die politiek actief willen zijn. Ze zijn lid van de ChristenUnie en hebben vaak op de gemeenteraadslijst gestaan. Ze zijn van groot belang voor het werk van het raadslid in Wageningen. Samen met raadslid bereiden ze de politieke avonden voor. Alle stukken op de agenda worden doorgesproken, zowel voor de sessie, als van de raadsvergadering.

Steunfractieleden zijn gemandateerd om tijdens de rondetafelgesprekken namens het raadslid het woord te voeren. Zij kunnen daardoor de stukken voorbereiden, informatie inwinnen, amendementen voorbereiden en overleggen met andere fracties. Ook zijn zij extra ogen en oren in de stad.

Mocht je interesse hebben om ook actief te worden als steunfractielid, neem dan vrijblijvend contact met Monique op.