Missie

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. 
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven. 

In een tijd waarin universele waarden worden herontdekt blijken de Bijbelse waarden verrassend actueel. De ChristenUnie werkt graag mee aan de herontdekking van een gezonde samenleving. Zij streeft dan ook naar een samenleving waarin oog is voor elkaar. Een wereld waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. 

Dit verlangen zoals dat verwoord wordt in het verkiezingsmanifest kan worden samengevat in drie hoofdpunten:

  • Meewerken: Investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten en hen op weg helpen naar werk. Daarnaast willen we investeren in bedrijven en een economie die duurzaam en maatschappelijk verantwoord is.
  • Meeleven: Investeren in dorpen, wijken en steden door bewoners voor bewoners aan de herontdekking van de gezonde samenleving. Investeren in zorg en in wereldwijde veiligheid, mensenrechten, godsdienstvrijheid en armoedebestrijding.
  • Meehelpen: Investeren in gezinnen, scholen en hulpverlening om kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving. 

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is steeds opnieuw op zoek naar mensen die ons willen steunen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap of donateurschap. Leden kunnen deelnemen aan excursies, interessante cursussen volgen, meelezen met de nieuwsbrief en zij ontvangen het politieke magazine ‘Handschrift’.

De ChristenUnie is een biddende partij. Via de website is het mogelijk om u te abonneren op de maandelijkse gebedsbrief. Een handreiking om te danken en te bidden voor actuele ontwikkelingen.

Met uw steun bereiken we meer!