Antwoorden ChristenUnie op stellingen in Stad Wageningen

donderdag 02 maart 2006 16:48

De Stad Wageningen van 1 maart jl. heeft drie pagina's waarop de reacties van de verschillende partijen op zes prikkelende stellingen staan. Lees onze reactie op deze stellingen!

Stellingen in Stad Wageningen (van 1 maart 2006)

  1. De burger moet meer betrokken worden bij de lokale politiek

     

De burger kiest een gemeenteraad en deze heeft een volksvertegenwoordigende taak. De raad moet integrale keuzes en afwegingen maken. De ChristenUnie vindt dat de betrokkenheid van burgers in het maken van keuzes vergroot kan worden door vroegtijdige inspraak, de communicatie te onderhouden en er wat mee te doen! Een voorbeeld van een slechte inspraakprocedure is Rustenburg; hier koos de bevolking een plan, maar er kwam uiteindelijk een heel ander plan. Politici moeten eerlijk zijn en beloften in verkiezingsprogramma’s ook waar maken, anders knapt de burger af. Daartegenover hebben burgers ook zelf een verantwoordelijkheid om op bestuurders af te stappen en hen te informeren.

 

  1. Er moeten meer faciliteiten voor jongeren komen 

De ChristenUnie zet in op jongerenactiviteiten, plaatsen waar jongeren actief bezig kunnen zijn. Daarom geen hangplekken, maar trapveldjes. Maar speerpunten van de ChristenUnie zijn zeker ook sport- en cultuurdeelname, speelvelden, activiteiten in ’t Oude Bijenhuis en Ons Huis. Om jongeren een stem te geven in het jeugdbeleid is de ChristenUnie voor een jongerenraad.

 

Daarnaast moet ook in Wageningen ingezet worden op het verlagen van de jeugdwerkloosheid door stages en werkervaringsplaatsen bij Wageningse bedrijven te bevorderen. Deze moeten absoluut vrij gehouden worden van (soft)drugs.

 

  1. De leefbaarheid van de Wageningse binnenstad moet omhoog

De ChristenUnie wil de aantrekkingskracht van het centrum bevorderen door een gevarieerd winkelbestand van voornamelijk kleinere middenstanders. Een zondagsopenstelling van winkels is niet bevorderlijk voor met name deze winkeliers, die zich deze extra dag open niet kunnen veroorloven. Daarnaast wil de ChristenUnie wonen boven de winkels stimuleren en leegstand tegen gaan. Bewoners in de binnenstad dragen bij aan sociale veiligheid.

 

De markt op woensdag en zaterdag is een enorme regionale trekker. Goede samenwerking tussen gemeente en marktkooplui is nodig om dit optimaal te houden.

 

  1. Er zijn te weinig woningen in Wageningen

De ChristenUnie wil zich de komende jaren, net als in de afgelopen periode, hard maken voor goedkope huur- en koopwoningen. De huidige collegepartijen hebben de afgelopen 4 jaar vrijwel niets gedaan aan de bouw van goedkope woningen. De nieuwbouwplannen betreffen bijna uitsluitend duurdere woningen, vaak in hoogbouw. Maar er zijn al jarenlang te weinig goedkope grondgebonden ééngezinswoningen in Wageningen. Om dit te gaan bereiken zal de gemeente op grote projecten moeten bezuinigen om sociale woningbouw te kunnen bekostigen. De ChristenUnie wil daarin duidelijke keuzes maken en daarbij niet beknibbelen op groen en speelmogelijkheden. Een te grote hoeveelheid beton is niet goed voor de leefbaarheid.

 

  1. De openingstijden in de horeca moeten niet worden verruimd

Bij een besluit om openingstijden te verruimen moeten allerlei belangen worden afgewogen: die van de horecaondernemers, bezoekers, omwonenden, politie, etc. De belangen verschillen, maar er is wel één gezamenlijk raakvlak: uitgaan moet in een gezellige, veilige sfeer plaatsvinden en geen overlast voor anderen veroorzaken. Maar dat is helaas lang niet altijd het geval. Vooral het overmatig gebruik van alcohol zorgt voor problemen: geluidsoverlast, agressie, verkeersongevallen. In ieder recent jaarverslag van de politie is te lezen hoeveel ellende komt van overmatig alcoholgebruik.

 

Langere openingstijden moeten worden terugverdiend door de ondernemer. Dat kan op twee manieren: meer drankverbruik of meer bezoekers. In beide gevallen neemt de potentiële overlast toe. Kortom de ChristenUnie zal niet streven naar ruimere openingstijden en vindt de 6 nachtvergunningen van dit moment voldoende.

 

  1. Het gemeentebestuur moet meer doen om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen

De ChristenUnie vindt de zorg voor de kwetsbaren de belangrijkste taak van de overheid. In de afgelopen jaren is veel aan de onderlinge solidariteit geknabbeld door dit college.

 

Eén van de hoofdpunten van het verkiezingsprogramma is dan ook herstel van solidariteit in de wijken. Daarnaast wil de ChristenUnie, binnen wettelijke grenzen, ruime toekenning van subsidies aan minima. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen, ook arbeidsongeschikten en langdurig werklozen, actief deel kunnen nemen aan sport en cultuur. Snelle begeleiding bij problemen (o.a. schuldhulpverlening en sociale dienst) is belangrijk. Daarom moet de subsidie voor schuldhulpverlening worden verhoogd en samenwerking met diaconieën van lokale kerken bevorderd.

« Terug