Zonnepark Haarweg: een goede stap richting een klimaatneutraal Wageningen

maandag 10 december 2018 21:46

Wageningen heeft als streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken wordt er ingezet op energiebesparing (50% van de doelstelling) en het overschakelen op duurzame energie (ook 50% van doelstelling). De ene helft van de duurzame energie zal elders worden opgewekt, de andere helft binnen de gemeentegrenzen of op terrein van de WUR.

Er is jarenlang onderzoek gedaan waar in Wageningen windturbines zouden kunnen komen, die een deel van de duurzame energie zouden kunnen opwekken. De laatste mogelijke locatie, de uiterwaarden, is daarbij afgevallen vanwege waterveiligheid. Andere locaties vielen al eerder af vanwege beschermde natuur, of overlast voor omwonenden. Bijna alle energie zal daarom opgewekt moeten worden met zonne-energie. Dat bleek ook uit onderzoek dat ChristenUnie Wageningen in 2014 uit heeft laten voeren door studenten van de WUR.

Er is berekend dat als 85% van de geschikte daken vol gelegd wordt met zonnepanelen, er nog altijd 36 hectare zonnepark nodig is. En 85% is al erg ambitieus omdat het grootste deel van daken in bezit is van particulieren die je niet kunt dwingen om zonnepanelen te installeren. Wel zijn er verschillende maatregelen genomen om bewoners en bedrijven te stimuleren zonnepanelen te installeren, zoals het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en het verstrekken van gunstige leningen. Ook wordt er geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, zoals scholen en sporthallen, waarbij ook zonnepanelen geplaatst worden.

Er is in Wageningen een oude vuilstort, als daar een zonnepark ontwikkeld zou worden, zou dat 12 hectare zonnepark op kunnen leveren. De gemeente ziet graag dat daar een zonnepark ontwikkeld wordt, maar de keuze voor de eventuele ontwikkeling af van de eigenaar. Geluidswallen en braakliggende terreinen zijn er weinig in Wageningen, waardoor dat nauwelijks zoden aan de dijk zet.

Al met al ontkomen we niet aan zonneparken op landbouwgrond. De gemeente Wageningen heeft daarvoor ‘Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen’ opgesteld, waar nieuwe initiatieven aan getoetst zullen worden. Dit is pas opgesteld nadat het initiatief is genomen voor het zonnepark aan de Haarweg, en daarom valt dit park niet onder deze criteria.

Volgens de ‘Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen’ moeten landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit worden gestimuleerd, er moet worden gestreefd naar maximaal draagvlak en de revenuen van het park moeten deels ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Ook kunnen zonneparken niet worden aangelegd in gebieden met hoge natuur- of landschappelijke waarde, deze gebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Daarnaast is er een maximum vastgesteld van 36 hectare (dat is minder dan 5% van de Wageningse landbouwgrond), zodat er niet meer zonneparken worden aangelegd dan nodig is.

Volgens de Omgevingsvisie van de provincie is het mogelijk om een zonnepark te ontwikkelen op het terrein aan de Haarweg. Op dit moment is een weiland met een relatief lage ecologische waarde met minder gunstige omstandigheden voor de landbouw. In de plannen is een haag opgenomen die het park aan het zicht onttrekt en de biodiversiteit stimuleert. Ook wordt er tussen de zonnepanelen ruimte gehouden voor kruidenrijk gras, wat ook een positieve invloed zal hebben op de biodiversiteit.

Samen met andere partijen hebben we er op aangedrongen om zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden, en met de landschappelijke en ecologische inpassing. Naar aanleiding daarvan is ervoor gekozen om tussen de woningen aan de Haarweg en het zonnepark extra ruimte laten. Voor bewoners van Wageningen zal het mogelijk worden om financieel te participeren in het zonnepark. Ook wordt de haag om het zonnepark op sommige plekken 5 meter breed in plaats van 2. Daardoor ontstaat er meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren. Ook de sleedoorn zal daar aangeplant worden, waardoor het zonnepark geschikt wordt voor de sleedoornpage, een bedreigde vlindersoort die al in de directe omgeving voorkomt.

Al met al wordt er met de ontwikkeling van dit zonnepark een goede stap gezet richting een klimaatneutraal Wageningen, en daarom stemmen we voor de wijziging van het bestemmingsplan die dat mogelijk zal maken.

Motie kabinetsaanpak klimaatbeleid van C.S. Faber, 2709-2018

« Terug