Vragen over verkeerssituatie Bornsesteeg

maandag 08 oktober 2007 19:17

De fractie van de ChristenUnie Wageningen maakt zich zorgen over de verkeerssituatie op de Bornsesteeg. De verkeersdruk is sterk toegenomen. Vooral fietsers en voetgangers lopen gevaar. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen en de achtergrond treft u hieronder aan.

Wageningen, 5 oktober 2007

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wageningen
Markt 22
6701 CZ Wageningen

Onderwerp: vragen ex. artikel 37 verkeerssituatie Bornsesteeg

Namens de ChristenUnie fractie van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen wil ik de volgende vragen ex. artikel 37 van het reglement van orde aan het college voorleggen en verzoek haar deze schriftelijk te beantwoorden.

Achtergrond en aanleiding

Sinds de opening van het Forumgebouw op Universiteitscomplex de Born is het verkeer op de Bornsesteeg sterk toegenomen. Het kruispunt Nijenoord Allee - Churchillweg – Bornsesteeg verwerkte al druk verkeer dat naar Sportcomplex de Bongerd gaat, waaronder veel fietsende kinderen. Vanuit Wageningen centrum is de route Churchillweg – Bornsesteeg het meest gebruikte traject om sportcomplex en campus te bereiken.

De Wageningse ChristenUnie heeft van diverse kanten signalen ontvangen dat de Bornsesteeg als onveilig wordt ervaren. De fractie heeft ook zelf problemen geconstateerd en deelt de zorgen over de situatie. De ChristenUnie heeft al eerder aangedrongen op verbeteringen (bijvoorbeeld tijdens de besluitvorming over de busbaan in november 2005), maar deze zijn tot nu toe niet door het college opgepakt. De drukte neemt inmiddels erg toe.

Op de smalle weg wordt (te) hard gereden. Langs het overgrote deel van de Bornsesteeg zijn er geen fietspaden en trottoirs, waardoor inhaalmanoeuvres gevaar opleveren. De bussluis vlak voor de kruising met de Droevendaalsesteeg is eerder al weggehaald. Daardoor zijn er geen fysieke belemmeringen tegen sluipverkeer meer. Naar de indruk van de ChristenUnie wordt, vooral tijdens spitsuren, de route Droevendaalsesteeg – Bornsesteeg gebruikt als sluiproute om o.a. wachttijden voor de verkeerslichten Nijenoord Allee – Grintweg – Mansholtlaan te vermijden. Binnenkort gaat de Nijenoord Allee dicht voor onderhoud en maatregelen moeten genomen worden om verder sluipverkeer te weren. Ook de korte opstelstroken voor fietsers bij de verkeerslichten op het kruispunt Nijenoord Allee - Churchillweg – Bornsesteeg leveren onhandige situaties op. Het aantal fietsers dat wacht bij het verkeerslicht is vaak te groot en deze fietsers blokkeren dan de doorgaande fietspaden langs de Nijenoord Allee.

De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de situatie op en rond de Bornsesteeg. De smalle weg kan het verkeer nauwelijks verwerken. Het grotendeels ontbreken van trottoirs en fietspaden maakt voetgangers en fietsers, waaronder veel fietsende kinderen, extra kwetsbaar. Het (auto)verkeer naar complex de Born zal nog verder toenemen met de bouw en opening van andere gebouwen op het complex. Ongelukken op de Bornsesteeg kunnen nauwelijks uitblijven en maatregelen zijn dringend nodig.

Vragen

Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:

1.     Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat de Bornsesteeg een (te) groot verkeersaanbod kent, waardoor de veiligheid op de Bornsesteeg in gevaar komt?

2.     Is het college van plan maatregelen te nemen om de veiligheid van voetgangers en fietsers op de Bornsesteeg te verbeteren, of vindt het college aanpassingen niet nodig? Indien wel aanpassingen, welke zijn dat en op welke termijn wordt dit uitgevoerd?

3.     Is het college van plan maatregelen te treffen om de opstelstroken voor fietsers bij de verkeerslichten kruispunt Churchillweg – Nijenoord Allee – Bornsesteeg te vergroten?

4.     Wordt de bussluis op de Bornsesteeg weer teruggeplaatst? Zo ja, wanneer; zo nee, waarom niet?

5.     Welke maatregelen treft het college om sluipverkeer te weren? Wanneer de Nijenoord Allee dicht is voor onderhoud, zijn er dan nog speciale maatregelen getroffen om de verkeerssituatie op de Bornsesteeg niet nog verder te verslechteren door verkeer dat omgeleid wordt dan wel sluipverkeer?

6.     Zijn er fysieke mogelijkheden om de verkeersdrukte op het kruispunt Churchillweg – Nijenoord Allee – Bornsesteeg te verminderen en doorstroming te bevorderen door aanleg van (fiets)tunnels of bruggen? Zo ja, overweegt het college dergelijke veranderingen? Kan het college (indicatief) aangeven welke kosten daarmee gepaard gaan en of er subsidie verkregen kan worden, bijvoorbeeld via de provincie?

 

« Terug