Resultaten

Resultaten collegeperiode 2018-2022

Gerealiseerd in het Collegeakkoord

De items hieronder zijn uit ons verkiezingsprogramma in het collegeakkoord opgenomen. De meeste worden al uitgevoerd in een of andere vorm. Waar dat nog niet volledig het geval is (stand van zaken voorjaar 2020) staat dat erbij.

Klimaat en leefomgeving

 • Doelstelling Wageningen klimaatneutraal in 2030
 • Fijnstof, CO2 en geluidsoverlast terugdringen
 • Steun van de gemeente voor initiatieven om buurten en wijken van het gasnet af te koppelen. De Benedenbuurt zal als een van de eerste in Nederland afgekoppeld worden.
 • Energiebesparing en isolatie stimuleren – duurzaamheidslening voor huiseigenaren.
 • Steun voor Wageningen Werkt Duurzaam
 • Materialen terugwinnen en hergebruiken uit afval
 • Ruimte voor zonneparken, maar ook betere benutting van daken
 • Nog uit te voeren: afvalscheiding – oplossingen voor lastig te verwerken afvalstromen, afvalscheiding in hoogbouw

Mobiliteit

 • Ruim baan voor fiets en OV. Integrale aanpak mobiliteit – auto, fiets, OV samen beschouwen. Niet de grijze loper voor de auto, maar de rode loper voor de fiets. Veel verkeersbewegingen in Wageningen zijn per fiets. Dat is positief en moet meer gestimuleerd worden. De komende periode kan er nog meer verbeterd worden aan de verkeersveiligheid rond basisscholen en moeten er veilige fietsroutes gerealiseerd worden naar de Campus en het Pantarijn. Ook moet het fietscomfort op diverse fietspaden worden verbeterd. Waar mogelijk worden fietspaden verbreed, zodat snellere fietsers (o.a. door elektrische fiets, speed pedelec) en de langzamere fietsers veilig van A naar B kunnen komen. Ook de fietspaden naar de ons omringende plaatsen in een omtrek van ongeveer 25 kilometer worden geschikt gemaakt voor sneller woon-werkverkeer. Herinrichting Veerweg, Van Uvenweg, fietspad Pomona, route Renkum. Plannen voor Churchillweg en route Bennekom zijn in de maak.
 • De gemeente moet zich verder inzetten voor directe(re) busverbindingen.
 • Alternatieven voor de auto stimuleren.
 • Passend vervoer voor ouderen.
 • Nog uit te voeren: voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast.

Natuur en landschap

 • Bescherming recreatieve en natuurlijke waarde van Binnenveld, Eng, uiterwaarden en bos. Bescherming van natuur en landschap. Geen verstening van de Eng, beperking doorgaand verkeer Binnenveld. Bouwplannen en andere activiteiten in deze gebieden worden kritisch getoetst op hun gevolgen voor natuur en landschap. 
 • Behoud recreatie en ecologische waarde bij herontwikkeling Grebbedijk. De ChristenUnie ziet de Grebbedijk als belangrijke schakel in een gemeentelijk recreatieplan, waar ruimte is voor wandelaars, hardlopers, fietsers, bankjes/picknickplaatsen. De dijk moet hiervoor tussen de Wageningse Afweg en de Blauwe Kamer autoluw worden. De plannen hiervoor zijn in de maak.
 • De huidige nevengeul biedt niet alleen een mooi landschap met de bijbehorende biodiversiteit. Het is ook een geliefde plaats om in de winter te schaatsen. De ChristenUnie wil deze nevengeul behouden.

Kinderen en onderwijs

 • De ChristenUnie heeft volop oog voor de kinderen. Ze hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien en hun talenten te ontdekken. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor veiligheid in het verkeer, veilige en groene speelvoorzieningen in de buurt, de beschikbaarheid van opvoedondersteuning voor hun ouders, echtscheidingspreventie en cultuureducatie en sportvoorzieningen, zodat ze hun talenten in een veilige omgeving kunnen ontdekken en ontplooien.
 • De gemeente moet zich inzetten om een diversiteit aan scholen te behouden, zodat ouders een school kunnen kiezen die past bij hun levensvisie en opvoeding.
 • Het is belangrijk dat er goede communicatie plaatsvindt over vroegtijdige schoolverlating en jongeren met wie het niet goed gaat. Zo kan de gemeente gericht beleid ontwikkelen op hen die dat echt nodig hebben.
 • Om de transformatie van de zorg naar de gemeente te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Ouders en kinderen zijn er namelijk bij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is, zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt.
 • In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken.
 • Waar nodig moet de jeugdzorg op een soepele manier overgaan in volwassenenzorg.
 • Echtscheidingspreventie: inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen
 • Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Buurtgezinnen.nl en Home-Start.

Cultuur, sport en recreatie

 • Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch.
 • De BBLTHK (bibliotheek) is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en biedt alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). De ChristenUnie wil zich in blijven zetten voor een brede inzetbaarheid van de BBLTHK.
 • De ChristenUnie zet in op actieve kunstbeoefening door inwoners van Wageningen. Kwalitatief goede cultuureducatie (lessen in zang, dans, muziek, beeldende kunst) moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Er moet echter wel een degelijk financieel plan onder liggen én de actieve cultuurdeelname mogelijk maken.

Economie en werk

 • Een goede economie is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. We moeten tevreden zijn met genoeg.
 • Naast onderzoek en onderwijs moet er ook ingezet worden op praktisch geschoold werk en er dient zorg te zijn voor werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Samen met gemeenten en partners in de regio wordt gekeken of er een regionale keten voor de productie van landbouwproducten ontwikkeld kan worden.
 • FoodValley is een sterk concept. In samenwerking met andere FoodValley gemeenten stimuleert Wageningen de vestiging van instellingen/bedrijven die passen in dit thema in FoodValley. De ChristenUnie is voorstander van de ontwikkeling van de zogenaamde Kennisas Ede Wageningen (campussen voor Edese en Wageningse studenten, van MBO tot universitair niveau). De Kennisas bevordert samenwerking op het gebied van verschillende studies, maakt gebruik van elkaars faciliteiten en resultaten, en werkt samen bij woningbouw voor studenten.
 • Het centrum van Wageningen wordt gewaardeerd om het gedifferentieerde winkelaanbod, een goede mix tussen Wageningse bedrijven en grote ketens. De ChristenUnie wil deze graag in stand houden en het centrum versterken.
 • Kleine winkels (zoals bakkers) in de wijken worden zoveel mogelijk ondersteund, omdat deze winkels een positief effect op leefbaarheid in de buurt hebben. Waar winkels (bijv. vanaf de Churchillweg) de mogelijkheid hebben zich in het winkelcentrum te hervestigen, wordt dit gestimuleerd. Zo blijft het stadscentrum levendig.
 • De reclamebelasting zal alleen gecontinueerd worden als de meerderheid van de ondernemers zich daar in kan vinden.

Wonen en bouwen

 • Nieuwbouw vindt vooral plaats via inbreiding. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor groen en speelplaatsen. Daarbij zorgt de gemeente voor een groot aandeel betaalbare woningen in de plannen. De gemeente maakt een update van behoefte aan huisvesting voor senioren: het type woning en welke mate van zorg, gericht op de verwachte vergrijzing.
 • Er is ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren). Het duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen wordt bevorderd. Bij nieuwbouwprojecten zoals Buitenoord en Mouterijnoort wordt waar mogelijk energieneutraal gebouwd.
 • De gemeente schept ruimte voor ontwikkeling op de Campus en stimuleert herontwikkeling van vrijkomende gebouwen in de stad. Belangrijk is dat de Campus een aansluiting houdt met het centrum. Op de Campus is en wordt veel gebouwd. De Dreijen en Duivendaal worden herontwikkeld.
 • De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.
 • Voor de komende jaren zijn er al genoeg plannen voor meer studentenhuisvesting, wanneer de vraag naar studentenhuisvesting blijft toenemen, dan moet er gekeken worden buiten Wageningen. We kunnen niet iedere plek volbouwen voor alleen deze doelgroep. 

Samen leven

 • De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilligersorganisaties moeten kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente voor onder andere kennisoverdracht en coördinatie. Vrijwilligers hebben immers goede ondersteuning en aansturing nodig.
 • Het ‘Ik Doe Mee-fonds’ voor minima blijft bestaan.
 • Binnen wettelijke mogelijkheden zorgt de gemeente voor ruimhartige financiële ondersteuning in bijzondere situaties. Regelingen voor minima moeten zo goed mogelijk onder de aandacht worden gebracht.
 • De ChristenUnie steunt het experiment met de bijstand, waarbij wordt uitgegaan van meer vertrouwen.
 • Wij zien graag dat er ruimte komt om op een andere manier actief te worden voor de samenleving, als vrijwilliger voor sportclub, vereniging, kerk of school. Die inzet verdient namelijk ook waardering van politiek en samenleving.
 • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
 • De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs.
 • Nog uit te voeren: een dementievriendelijke gemeente waarin iedereen kan helpen: van bakker, sportvereniging tot gemeenteloket. Samen dementievriendelijk is een programma dat zich inzet om heel Nederland dementievriendelijk te maken. Het doel is dat onze samenleving mensen met dementie in specifieke situaties kan herkennen én dat mensen weten hoe ze kunnen helpen. De focus ligt op wat mensen met dementie nog wél kunnen en de ChristenUnie wil het taboe rondom dementie doorbreken.
 • Nog uit te voeren: inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Telen van wiet

 • De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Wageningen.

Stad van de Vrijheid

 • Het Bevrijdingsfestival moet meer zijn dan alleen een muziekfeest, ook in het programma moet op aansprekende wijze de actualiteit van vrijheid centraal staan. Herdenken doen we niet alleen op 4 mei, maar ook op 15 augustus en diverse andere momenten waar het oorlogsverleden tot leven komt, zoals het vernieuwen van het bevrijdingsvuur, de overdracht van monumenten. Net zo belangrijk is het agenderen van het thema ‘vrijheid’ door het jaar heen. We werken aan bewustwording via het onderwijs en de wijze waarop we in Wageningen met elkaar omgaan en de ruimte geven aan minderheden.

Inbreng van onze raadsfractie

Stand van zaken voorjaar 2020

Moties en amendementen

Datum

Onderwerp

Soort

Resultaat

28-5-2018

Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - integrale stedenbouwkundige visie

Amendement

Aangenomen

9-7-2018

Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - In begroting 2019-2020 een reserve opnemen voor maatregelen verkeersveiligheid

Motie

Aangenomen

9-7-2018

Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - Aandacht vragen voor de behoeften van senioren bij de indeling en dienstverlening supermarkt

Motie

Aangenomen

9-7-2018

Jaarstukken 2017 - Opnemen meerjarig overzicht van benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, en totaal van risico's

Motie

Aangenomen

13-11-2018

Programmabegroting 2019-2022 - Inventarisatie ombuigingen binnen bestaande projecten

Motie

Aangenomen

13-11-2018

Programmabegroting 2019-2022 - Alleen ongeadresseerde reclamefolders bij "Ja-Ja stikker"

Motie

Aangenomen

11-2-2019

Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Ontwikkeling wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg

Amendement

Aangenomen

15-4-2019

Kaderbrief omgevingsdienst de Vallei 2020 - In overleg met OddV onderzoeken of tijdelijke projecten op te lossen zijn in begroting; en kostenstijging voor zover mogelijk dekken uit leges en overige op te voeren bij kadernota 2019

Motie

Aangenomen

16-7-2019

Kadernota 2019 - Verhoging tarief toeristenbelasting, inkomsten gebruiken voor projecten binnenstad en startnotitie omgevingsvisie stad

Amendement

Aangenomen

16-7-2019

Kadernota 2019 - Aanschaf nieuwe aanhanger voor vervoer tegels bij afvalbrengstation

Amendement

Aangenomen

16-7-2019

Kadernota 2019 - Samen met supermarkten onderzoeken hoe fietsbereikbaarheid vergroot kan worden en overlast van geparkeerde fietsen verminderd

Motie

Verworpen

16-7-2019

Kadernota 2019 - Onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen bij bewerkstelligen van een 24/7 beschikbaar AED netwerk.

Motie

Aangenomen

16-7-2019

Kadernota 2019 - Wensen en problemen groeiende kerken bespreken, multifunctioneel gebruik van kerken doorgeven aan RuimteBank en kerken opnemen in Ruimtebank

Motie

Aangenomen

26-11-2019

Programmabegroting 2020-2023 - 1.1 miljoen onttrekken uit precariobelasting en storten in onbestemde reserve

Amendement

Aangenomen

26-11-2019

Programmabegroting 2020-2023 - Voor 1 april 2020 maatregelen voor ombuiging van 300.000 euro binnen dit programma

Amendement

Aangenomen

26-11-2019

Programmabegroting 2020-2023 - Gezamenlijke meeropbrengsten van de verkoop van 12 gemeentelijke panden storten in de reserve revolving fund verduurzaming vastgoed

Amendement

Aangenomen

26-11-2019

Programmabegroting 2020-2023 - Nu 4 panden afstaten, maar besluiten over afstoten van andere panden pas nemen nadat de raad een plan van aanpak strategisch vastgoed- en huisvestingsbeleid besproken heeft

Amendement

Aangenomen

26-11-2019

Programmabegroting 2020-2023 - Opties mobiel parkeren app uitzoeken

Motie

Aangenomen

28-5-2018

Komgrens aanpassen

Motie

Verworpen

 

Overige resultaten (selectie)

Datum

Wat

jan-19

Maatregelen verkeersveiligheid Lexksesveer n.a.v. rondvraag

nov-19

(mede indienen) amendement 2A4 verhogen bouwleges aangenomen

nov-19

(mede indienen) amendement 2M4 aanpak vastgoed- en huisvestingsbeleid aangenomen

nov-19

(mede indienen) amendement 2A9 terugdraaien maatregelen bezuinigingen groen (dekking uit precariobelasting) aangenomen

nov-19 

(mede indienen) amendement ontsluiting dreijen 1 bewoners blij

dec-19

motie AED afgehandeld