Wageningen kiest voor vrijheid

Wageningen is ‘Stad der bevrijding’ omdat hier in mei 1945 de capitulatie-overeenkomst werd ondertekend. Vrijheid hoort daarom bij het DNA van deze stad. Vrijheid om te geloven, vrijheid om een afwijkende mening te laten horen, vrij van angst, vrij om zonder druk van de overheid je eigen keuzes te maken.

3.1       Keuzevrijheid

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit moet mogelijk blijven.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Daarbij is keuzevrijheid belangrijk, ook qua identiteit van de gewenste zorg. Zo blijft de keuzevrijheid van zorgvragers gegarandeerd.

 

3.2       Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. 

3.2.1     Vrijheid van onderwijs

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. Indien deze in Wageningen niet aanwezig is, wordt de keuzevrijheid van ouders bereikbaar gemaakt via leerlingenvervoer. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Wageningen zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Wageningen biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders. 

3.2.2     Afstemming

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor de kinderen nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Denk aan het integraal indiceren.
Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval. Zoveel mogelijk jongeren in Wageningen halen hun startkwalificatie.
Daarnaast wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook door dat de gemeente in haar aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk gemaakt.
De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat. 

3.3       Verslaving is geen vrijheid

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria (verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium). Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) opgenomen worden in het lokale coffeeshopbeleid en hier moet strikt op worden gehandhaafd.
De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Wageningen. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.
De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Wageningen zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Prijsacties voor alcohol in supermarkten en horeca worden verboden (o.a. happy hours).
Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. De ChristenUnie is daarom tegenstander van prostitutie en mensenhandel.
De ChristenUnie wil de vestiging van bordelen en gokgelegenheden voorkomen.

3.4       4 en 5 mei

Vrijheid is een groot goed en daar moeten we zuinig op zijn. Vieren, herdenken en agenderen zijn de peilers van Wageningen als Stad van de bevrijding.

Vrijheid vieren we en geven we door. Dat vieren gebeurt op het Bevrijdingsfestival. Dit moet echter meer zijn dan alleen een muziekfeest, ook in het programma moet op aansprekende wijze de actualiteit van vrijheid centraal staan. Herdenken doen we niet alleen op 4 mei, maar ook op 15 augustus en diverse andere momenten waar het oorlogsverleden tot leven komt, zoals het vernieuwen van het bevrijdingsvuur, de overdracht van monumenten. Net zo belangrijk is het agenderen van het thema ‘vrijheid’ door het jaar heen. Bewustwording is altijd en overal nodig. Te denken valt aan het beter markeren van locaties die gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zichtbaar maken, aan te haken bij het bevrijdingstoerisme, maar ook door bewustwording via het onderwijs en de wijze waarop we in Wageningen met elkaar omgaan en de ruimte geven aan minderheden.

3.5       Recreatieplan

Wageningen heeft veel te bieden, maar laat nog veel kansen op gebied van toerisme en recreatie liggen. De ligging tussen uiterwaarden, Veluwe en Utrechtse Heuvelrug geven fietsers en wandelaars prachtige uitzichten. Het ontbreekt nog aan rustplaatsen, met een bankje of picknickplaats. Ook is de stad nog te veel met de rug naar de Grebbedijk gekeerd, waardoor doorgaand fietsverkeer het centrum te makkelijk overslaat. Recreanten zijn positief voor de economie. Wageningen trekt elk jaar een groot aantal bezoekers. Verblijf in Wageningen wordt gestimuleerd.
De ontwikkeling van de Grebbedijk biedt mogelijkheden om dit aan te pakken. Dan kan ook het aantal camperplaatsen bij de haven worden uitgebreid. De camperplaats wordt uitgerust met een handige kaart met te bezichtigen locaties en horeca in Wageningen.
De ChristenUnie wil dat het Arboretum Belmonte, waardevol natuurlijk en cultureel erfgoed, in stand gehouden en toegankelijk blijft.
Het verleden kan meer zichtbaar worden gemaakt, zodat Wageningen een logische stop wordt aan het eind van de Liberation Route, met wandel- en fietsroutes die Hotel De Wereld, de Casteelse Poort, de verwoesting van de grote kerk, de haven (evacuatie), de verschillende herdenkingsmonumenten, zoals 5 Mei Plein, Costerweg, Walstraat, Nudestraat, Beekstraat en Mondriaanlaan.