ChristenUnie kieskompas

Click here for the English translation

Voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart as. worden gehouden biedt Kieskompas een stemhulp aan. Op basis van een aantal stellingen kunt u kijken welke partij het dichtst bij uw voorkeuren ligt. Dat kan heel goed de ChristenUnie zijn. Hieronder lichten we graag onze standpunten bij de verschillende stellingen van Kieskompas toe.
 

1. In Wageningen moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Wageningen. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden. De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Wageningen zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

Verkiezingsprogramma p.15 (3.3 Verslaving is geen vrijheid)
 

2. Het bevrijdingsfestival moet kleiner worden

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Vrijheid vieren we en geven we door. Dat vieren gebeurt op het Bevrijdingsfestival. Dit moet echter meer zijn dan alleen een muziekfeest, ook in het programma moet op aansprekende wijze de actualiteit van vrijheid centraal staan. Herdenken doen we niet alleen op 4 mei, maar ook op 15 augustus en diverse andere momenten waar het oorlogsverleden tot leven komt, zoals het vernieuwen van het bevrijdingsvuur, de overdracht van monumenten. Net zo belangrijk is het agenderen van het thema ‘vrijheid’ door het jaar heen. Bewustwording is altijd en overal nodig. Te denken valt aan het beter markeren van locaties die gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zichtbaar maken, aan te haken bij het bevrijdingstoerisme, maar ook door bewustwording via het onderwijs en de wijze waarop we in Wageningen met elkaar omgaan en de ruimte geven aan minderheden.

Verkiezingsprogramma p.15 (3.4 4 en 5 mei)
 

3. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag 

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

Een gezamenlijk rustmoment, een collectieve rustdag komt de samenleving dan ook ten goede. Door de toename van koopzondagen zien we dat kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen. Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen. De zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk beperkt (inclusief avondopenstelling van supermarkten op zondag).

Verkiezingsprogramma p.8 (1.5.2 Centrum)
 

4. Om de sociale voorzieningen in stand te houden, mogen de lokale belastingen worden verhoogd

Ons antwoord: Mee eens

Binnen wettelijke mogelijkheden zorgt de gemeente voor ruimhartige financiële ondersteuning in bijzondere situaties. Regelingen voor minima moeten zo goed mogelijk onder de aandacht worden gebracht.

Verkiezingsprogramma p.11 (2.1.4 Minimabeleid)

Verdere toelichting:
Iedereen telt mee en moet de mogelijkheid hebben om mee te doen in onze samenleving. Als het Rijk onvoldoende geld geeft om mensen op een goed niveau te laten functioneren in de samenleving, dan moet hier geld van de gemeente bij, waarbij de gemeente niet onbeperkt kan bijpassen.
 

5. In plaats van hangjongeren te straffen, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren

Ons antwoord: Mee eens

Het is belangrijk dat jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. Een veilige omgeving is hiervoor essentieel. Dat geldt natuurlijk voor school en de (sport)vereniging, maar ook thuis moet een kind zich veilig voelen.

Verkiezingsprogramma p.6 (1.4 Jeugd)

Verdere toelichting:
Wanneer er sprake is van overlast moet dat uiteraard worden aangepakt en bij vernieling moet er worden bestraft. Dit is lang niet altijd het geval bij hangjongeren.
 

6. Er mogen geen eengezinswoningen in studentenwoningen worden omgezet

Ons antwoord: Mee eens

De ChristenUnie wil niet dat woningen onbeperkt worden gesplitst voor studentenwoningen. Dit zijn vaak eengezinswoningen met een tuin, die toch vooral bedoeld zijn voor gezinnen. Er is een grote behoefte aan huizen met een tuin voor deze doelgroep.
 

7. Om te garanderen dat zorg daadwerkelijk terechtkomt bij degene die dat het meest nodig heeft, mag de gemeente strenger zijn in de toewijzing hiervan

Ons antwoord: Mee eens

De ChristenUnie vindt deze stelling onduidelijk. Wij willen dat de gemeente iedereen die zorg nodig heeft en waar de gemeente ook een verantwoordelijkheid voor heeft, deze zorg ontvangt. Als iemand geen zorg nodig heeft, is het vanzelfsprekend ook niet nodig dat de gemeente zorg toewijst. Omdat iedereen die zorg nodig heeft dat moet krijgen, is er geen antwoord te geven op deze stelling. Het gaat niet om 'strenger' toewijzen of 'meest nodig'.
 

8. Er moeten meer parkeerplekken voor auto's in de binnenstad komen

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

Het gebrek aan parkeerplaatsen is geen groot probleem. Het grootste deel van de week zijn veel parkeerplekken niet in gebruik en we gaan voor de piek geen extra plekken aanleggen. Ofwel, we gaan niet bouwen voor leegstand.
Wij leggen de rode loper juist uit voor de fietser. Tot voor kort leefde breed de gedachte dat veel en gratis parkeerplaatsen goed zouden zijn voor de ondernemers in de binnenstad. Steeds meer is duidelijk geworden dat de grootste inkomsten komen van de winkelbezoekers die met de fiets naar de stad komen. Meer aandacht voor de fietser is dus niet alleen goed voor het klimaat en de open ruimte, maar ook voor de ondernemers in het centrum.
 

9. Om het centrum levendig te houden, moet de gemeente meer geld uittrekken voor grote evenementen in de binnenstad

Ons antwoord: Niet mee eens

De ChristenUnie ziet liever meer kleinere evenementen die passen bij uitstraling van Wageningen. Daarmee kun je de levendigheid van de binnenstad het hele jaar door versterken. Daarnaast worden veel evenementen gebruikt ter promotie van de zondagsopening en daar zijn we geen voorstander van.
 

10. In de gemeente Wageningen mogen windmolens komen 

Ons antwoord: Niet mee eens

Over windmolens op Wagenings grondgebied is sinds de eeuwwisseling veel onderzoek gedaan, maar alle mogelijke locaties zijn afgevallen vanwege o.a. waterveiligheid (Uiterwaarden), stiltegebied (Binnenveld), overlast door geluid en slagschaduw. Volgens de ChristenUnie is het goed dat er in 2014 een streep is gezet onder die discussie, hier moeten we geen verdere energie insteken. Voor windenergie kijken we vooral naar het laten participeren van Wageningers in projecten elders, zoals langs de A12, in de Flevopolder of de Noordzee.

Verkiezingsprogramma p.5 (1.1.2 Klimaatneutraal)
 

11. De gemeente moet extra geld uittrekken voor het onderhoud van schoolgebouwen

Ons antwoord: Niet mee eens

Scholen krijgen geld van het Rijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Wel is de ChristenUnie voor verduurzaming van de schoolgebouwen en wil hier ook (indien nodig) financieel in ondersteunen.
 

12. Er mogen nieuwe bedrijven naar Wageningen komen, ook als dit ten koste gaat van het buitengebied.

Ons antwoord: Niet mee eens

De herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen zoals Nudepark 1 gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, zoals Nudepark 2. Op dit moment is er nog sprake van leegstand op Nudepark 1, dus is uitbreiding in het buitengebied niet nodig. 
Voor uitbreiding van de Campus op de Born Oost is voor de ChristenUnie belangrijk dat de ecologische verbindingszone tussen Binnenveld en Eng blijft bestaan. Hier zijn nog wel mogelijkheden voor uitbreiding.
Nieuwe bedrijven(terreinen) moeten zoveel mogelijk klimaatneutraal functioneren.
 

13. De welstandscommissie die oordeelt over verbouwingen aan het eigen huis moet worden afgeschaft

Ons antwoord: Niet mee eens

De welstandscommissie (CRK) heeft een belangrijke rol om op hoofdlijnen ver-/nieuwbouwplannen te toetsen, op de impact die deze heeft op de omgeving. Deze commissie moet zich echter niet met details bezighouden.
 

14. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden (correctief referendum) 

Ons antwoord:  Helemaal niet mee eens

Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

Verkiezingsprogramma p.12 (2.2.1 Burgerparticipatie)
 

15. De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Ons antwoord: Niet mee eens

De ChristenUnie wil wel een andere opbouw van de hondenbelasting. Op dit moment is deze progressief, dus voor twee honden betaal je meer dan het dubbele dan voor één hond. Het helemaal afschaffen van hondenbelasting slaat niet alleen een gat in de begroting (waarbij dan de vraag is wat we minder gaan doen), maar doet ook geen recht aan de inspanningen die de gemeente doet voor hondenbezitters (opruimen hondenpoep, bijhouden uitlaatstroken en losloopveldjes).
 

16. Schoolzwemmen moet worden ingevoerd, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen

Ons antwoord: Helemaal mee eens

De ChristenUnie vindt het van levensbelang dat elk kind aan het einde van de basisschool ten minste het zwemdiploma A heeft. Wageningen is niet alleen gelegen aan de Rijn, maar kent ook ander openbaar water, zoals de stadsgracht, de Rooseveltsingel, de vijvers bij de Vredehorst, het Hooilandplein en het park bij de Mondriaanlaan en de sloten in het Binnenveld.

Verkiezingsprogramma p.7 (1.4.3 Cultuur, sport en recreatie)
 

17. De gemeente moet extra geld uittrekken om natuurgebieden in het buitengebied van Wageningen met elkaar te verbinden

Ons antwoord: Mee eens

Het Binnenveld is een overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Langs en over de Campus loopt een ecologische verbindingszone die deze twee parken met elkaar verbindt. Ook is er een stiltegebied en is het van belang voor diverse trek- en weidevogels. De ChristenUnie wil niet dat het Binnenveld wordt aangetast door aanleg van nieuwe wegen.

Verkiezingsprogramma p.4 (1.1.1 Omgeving)
 

18. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Ons antwoord: Neutraal

Het gaat niet alleen om sociale huurwoningen, maar er zijn ook betaalbare koopwoningen nodig, huizen met een tuin voor o.a. starters (jonge gezinnen, afgestudeerden).
 

19. De gemeente moet zich verzetten tegen een rondweg om de campus

Ons antwoord: Helemaal mee eens

De ChristenUnie wil niet dat het Binnenveld wordt aangetast door aanleg van nieuwe wegen. De maximumsnelheid wordt beperkt en gehandhaafd op 60 km/uur. Doorgaand verkeer wordt beperkt.

Verkiezingsprogramma p.7 (1.1.1 Omgeving)

Zie ook: 'Wonen, wegen en dijken' 
 

20. Wageningen moet meer samenwerken met omliggende gemeenten, ook als daardoor de eigen invloed afneemt

Ons antwoord: Niet mee eens

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken.
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z’n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.

Verkiezingsprogramma p.13 (2.2.2 Regionale samenwerking)
 

21. De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden

Ons antwoord: Mee eens

De ChristenUnie is voor het scheiden van afval. In Wageningen doen we dat al veel, met kliko's (voor gft, plastic/metaal, papier en restafval) en door het inleveren van klein chemisch afval en de plaatsing van glasbakken. Ook kunnen batterijen en frituurvet bij winkels worden ingeleverd. De afvalscheiding bij flats/appartementen kan nog wel worden verbeterd.

Materialen die de Schepper ons geeft, willen we niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. (...) De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. Bij de hoogbouw mist in het afvalbeleid nog de ambitie om meer gescheiden afval in te zamelen.

Verkiezingsprogramma p.5 (1.1.3 Afval)
 

22. De gemeente moet geld investeren in activiteiten tegen eenzaamheid van internationale studenten

Ons antwoord: Mee eens

Eenzaamheid is een groeiend probleem, niet alleen voor ouderen, maar ook voor (internationale) studenten, scholieren, alleenstaande ouders, singles en alle anderen met een klein sociaal netwerk. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn, om goed te kunnen functioneren is contact met anderen nodig. Er moet een plan worden opgesteld ter voorkoming en bestrijding van sociaal isolement.
Met betrekking tot de internationale studenten ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de universiteit die hen hierheen haalt om hun kennis en talenten te kunnen ontwikkelen. Laten gemeente en WUR dit probleem samen oppakken. 
Huisartsen, docenten, trainers, diaconieën en hulpverleners hebben een belangrijke signaleringsfunctie.
 

23. Studentenwoningen moeten worden verspreid over de regio, in plaats van enkel in Wageningen.

Ons antwoord: Mee eens

Voor de komende jaren zijn er al genoeg plannen voor meer studentenhuisvesting, wanneer de vraag naar studentenhuisvesting blijft toenemen, dan moet er gekeken worden buiten Wageningen. We kunnen niet iedere plek volbouwen voor alleen deze doelgroep.

Verkiezingsprogramma p.9 (1.5.3 Wonen)
 

24. De gemeente moet meer geld uittrekken om de reistijden per openbaar vervoer vanuit de gemeente te verkorten

Ons antwoord: Mee eens

De gemeente moet zich verder inzetten voor directe(re) busverbindingen van de Campus met de stations Ede-Wageningen, Rhenen en Arnhem.

Verkiezingsprogramma p.6 (1.2.1 Infrastructuur)

Verdere toelichting:
Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie, die betaalt de busmaatschappijen ook voor het streekvervoer. Een bijdrage van de gemeente kan nodig zijn om te zien of deze verbindingen in een behoefte voorzien.
 

25. Voor milieumaatregelen mag een belastingverhoging plaatsvinden

Ons antwoord: Mee eens

De ChristenUnie steunt de ambitie om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Dit is een grote opgave, die veel vraagt van overheid, inwoners, instellingen en bedrijven. Zo moet er werk gemaakt worden van het gasloos maken van bestaande bouw en is er dus een energietransitie nodig.
Ook andere mogelijkheden om op een alternatieve energie te winnen (zoals warmte-koude-opslag en geothermie) zullen nodig zijn. Initiatieven om hele wijken of buurten van het gasnet af te koppelen, verdienen ondersteuning van de gemeente.

Verkiezingsprogramma p.5 (1.1.2 Klimaatneutraal)
 

26. Wanneer de toelage voor zorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen

Ons antwoord: Mee eens

Binnen wettelijke mogelijkheden zorgt de gemeente voor ruimhartige financiële ondersteuning in bijzondere situaties. Regelingen voor minima moeten zo goed mogelijk onder de aandacht worden gebracht.

Verkiezingsprogramma p.11 (2.1.4 Minimabeleid)

Verdere toelichting:
Iedereen telt mee en moet de mogelijkheid hebben om mee te doen in onze samenleving. Als het Rijk onvoldoende geld geeft om mensen op een goed niveau te laten functioneren in de samenleving, dan moet hier geld van de gemeente bij, waarbij de gemeente niet onbeperkt kan bijpassen.
 

27. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Ons antwoord: Niet mee eens

De ChristenUnie steunt het experiment met de bijstand, waarbij wordt uitgegaan van meer vertrouwen. De focus ligt erg eenzijdig op uitstroom naar werk. Niet dat de ChristenUnie tegen uitstroom is, maar we zijn ook reëel. Wanneer je 55+ bent en al een tijdje een uitkering hebt, dan weet je dat een baan vinden steeds moeilijker wordt. Om dan nog de hele week alleen bezig zijn met aan het werk te komen om maar de juiste vinkjes achter je naam te krijgen, is weinig motiverend.
Met dit experiment wordt niet alleen gekeken of een andere aanpak tot meer uitstroom uit de bijstand leidt, maar ook of het leidt tot een beter welzijn (en daardoor minder zorgkosten en ook ruimte voor langetermijndenken) en het al dan niet doen van (meer) vrijwilligerswerk en/of mantelzorg.
Wij zien graag dat er ruimte komt om op een andere manier actief te worden voor de samenleving, als vrijwilliger voor sportclub, vereniging, kerk of school. Die inzet verdient namelijk ook waardering van politiek en samenleving.

Verkiezingsprogramma p.11 (2.1.5 Vertrouwen in de bijstand)
 

28. De gemeente moet geld investeren in een nieuw poppodium, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

De ChristenUnie zet in op actieve kunstbeoefening door inwoners van Wageningen. Kwalitatief goede cultuureducatie (lessen in zang, dans, muziek, beeldende kunst) moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Hiervoor is een hernieuwde bundeling van creatieve krachten nodig nu ’t Venster er niet meer is. De ChristenUnie is niet tegen een cultuurplantsoen om een en ander op het culturele erf te bundelen. Er moet echter wel een degelijk financieel plan onder liggen en de actieve cultuurbeoefening mogelijk maken.

Verkiezingsprogramma p.7 (1.4.3 Cultuur, sport en recreatie)

Zie ook: 'Creativiteit onder druk' 
 

29. Horecaondernemers in de gemeente Wageningen mogen zelf hun sluitingstijden bepalen

Ons antwoord: Niet mee eens

Het centrum moet leefbaar blijven, het is ook een woongebied. Wanneer de sluitingstijden worden vrijgegeven, zal dit door de nacht heen verspreid zorgen voor geluidsoverlast. De huidige situatie is prima, waarbij de laatste uren niemand meer wordt toegelaten tot horeca.
 

30. De groei van Wageningen moet beperkt worden

Ons antwoord: Mee eens

We willen niet verder uitbreiden ten koste van het Binnenveld, Eng en Uiterwaarden. Binnen de bebouwde kom moet Wageningen een leefbare stad blijven, dus we kunnen niet alles volbouwen. Na de laatste fase van Kortenoord en de nieuwe invulling van Duivendaal en de Dreijen heeft Wageningen de maximale groei bereikt.
Nieuwbouw vindt vooral plaats via inbreiding. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor groen en speelplaatsen.

Verkiezingsprogramma p.9 (1.5.3 Wonen)

Verdere toelichting:
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Wageningen. Doe met ons mee.
 

Geef geloof een stem!