Geen verhuizing wethouders?

donderdag 19 april 2007 20:49

De Gelderlander meldde dinsdag 17 april dat de Wageningse wethouders Walma en Kroes niet hoeven te verhuizen. Deze beslissing moet echter nog door de gemeenteraad genomen worden. Er zijn wel degelijk partijen die het hier niet mee eens zijn, omdat hier onterecht een beroep wordt gedaan op een wijziging in de gemeentewet die zo'n besluit mogelijk zou maken.
Onderstaande brief stuurde fractievoorzitter Monique Heger namens de ChristenUnie naar het eerder genoemde dagblad.

Geen verhuizing wethouders?

Vandaag (dinsdag) meldt de Gelderlander dat de Wageningse wethouders Walma en Kroes wat het Presidium betreft nog niet naar Wageningen hoeven te verhuizen. Ik ben lid van het Presidium en ik vind dit een onjuiste constatering. Allereerst omdat het Presidium zoiets niet kan of mag besluiten. Alleen de gemeenteraad neemt het besluit voor tijdelijke ontheffing. Als tweede, omdat er wel degelijk partijen zijn die het hier niet mee eens zijn.

'Hun' stad
Het politieke standpunt van de ChristenUnie is altijd geweest, net zoals de wetgever dat bedoelt, dat wethouders in principe behoren te wonen in de plaats waar ze werken. Binding aan de stad is belangrijk. Diegenen die lokaal bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, wonen natuurlijk ook in ‘hun’ stad. Dit standpunt heb ik dan ook in het Presidium opnieuw naar voren gebracht. De nieuwe wet is er voor bedoeld om een einde te maken aan de situatie van wethouders die zonder de goedkeuring van de raad buiten hun stad wonen. Dit staat overigens los van persoonlijke situatie en functioneren.

Democratische verantwoording
Pas in de gemeenteraadsvergade­ring van donderdagavond 24 mei zal de raad moeten besluiten om opnieuw voor de periode van maximaal 1 jaar ont­heffing te verlenen of niet. Alleen in zeer bijzondere gevallen mag de gemeenteraad dat besluit nemen. Voor de Wageningse bevolking is het goed dat in een openbaar debat verantwoording wordt afgelegd van dit besluit. Het gaat hier niet alleen om de meerderheid, maar ook om op democratische wijze verantwoording af te leggen aan de burger.

Wettelijke termijnen
Over die 24e mei heeft de ChristenUnie nog wel een opmerking. De vorig jaar verleende ontheffing is op 15 mei verlopen. De verlenging is dus eigenlijk te laat. Dat is ernstig. Onzorgvuldig omspringen met uiterste wettelijke termijnen kan de burger in problemen brengen. Denk bijvoorbeeld aan acties of sancties van de lokale Sociale Dienst als aan wettelijke bepalingen niet wordt voldaan. De ChristenUnie verwacht dan ook wel een stevige verantwoording voor de gemaakte keuzes van de coalitiepartijen.


Monique Heger

Fractievoorzitter ChristenUnie Wageningen

« Terug