Verkeerde keuzes in de cultuurnota

maandag 09 december 2013 22:47

De discussie over deze cultuurnota wordt vooral bepaald door de vraag hoe de grote bezuiniging wordt verdeeld. Dat is jammer, om twee redenen. De eerste is omdat er zo fors op bezuinigd wordt, de tweede is dat de visie op cultuur onderbelicht dreigt te worden.

Nu zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie inzet op de zogenoemde actieve cultuurbeleving, dus zelf meedoen en minder hecht aan de passieve beleving. Daarmee zeggen we niet dat een voorstelling niets met je doet, of niet tot nadenken kan zetten, maar wel dat wij in willen zetten op het ontdekken en ontplooien van je eigen talenten. Dit willen wij zo toegankelijk mogelijk houden.

Junushoff
We zien dat het college hierin steeds recht tegenover ons staat. Theater Junushoff wordt met de fluwelen handschoen behandeld, niet alleen nu, maar ook bij de vorige bezuinigingsronde, terwijl het overgrote deel van de bezuinigingen bij cultuureducatiecentrum ’t Venster terechtkomt. Is er bij de ChristenUnie dan geen plaats voor Junushoff? Jawel, maar de nadruk ligt op de sociaal-culturele invulling. Voor de professionele voorstellingen zien wij twee opties: hogere tarieven of minder voorstellingen.

BBLTHK
Op deze plaats wil ik ook wat woorden spreken over de bibliotheek. Deze heeft een belangrijke functie in het centrum van onze stad als publiekstrekker. Dat is heel fijn en dat wil ik zeker niet onbenoemd laten, maar het is ook een kenniscentrum en ontmoetingsplaats waar een grote diversiteit aan activiteiten plaatsvindt. De bibliotheek speelt samen met de scholen een grote rol in het leren lezen, waardoor ook de fantasie en kennis hun plaats krijgen in het opgroeien en de vele jaren daarna.

't Venster
Het college ziet ’t Venster in de toekomst als makelaar in muziek-, toneel- en beeldende kunstlessen. Een nieuwe manier van werken die door middel van een cultuurnota wordt opgelegd, gedreven vanuit bezuinigingen. Het is altijd lastig als de overheid op de stoel van de uitvoerder gaat zitten, maar als er bij de organisatie draagvlak is voor zo’n reorganisatie, dan zou er misschien wat moois uit kunnen komen. Dat lonkende perspectief ziet de ChristenUnie echter niet. Wij zien vooral versnippering van het aanbod, mogelijk ook verschraling hiervan.
We zien wel dat ’t Venster in beweging is gekomen en heeft aangegeven een flink deel van de toebedeelde bezuiniging in te kunnen vullen. Voor Junushoff is de noodzaak er niet om in beweging te komen, die wordt nauwelijks geraakt.

Procus
Er is al het een en ander gezegd over het hele proces. Helaas is er nogal wat fout gegaan. Ik haal er 2 voorbeelden uit. De eerste: de quick scan met analyse van opties bij de ‘grote 3’ bleek vertrouwelijk. Pas na aandringen van ChristenUnie werd deze quick scan openbaar. Belangrijk, want raad en burgers hebben recht op transparante informatie. Als tweede, de beruchte taskforce. De taskforce zou het voorliggende scenario zelf hebben voorgesteld De wethouder heeft via een memo uiteindelijk de kou enigszins uit de lucht gehaald, maar een naar gevoel over de gang van zaken blijft. Ook in het raadsvoorstel staat nog altijd verwijzingen naar de taskforce die niet kloppen. Bijvoorbeeld: ‘Ook de Taskforce kwam, uitgaande van een totale bezuiniging van € 380.000,- uit op bezuinigingen op ‘’t Venster van € 250.000’ (citaat). Dat is dus gewoon niet waar. Een raadsvoorstel hoort de juiste informatie te bevatten.

Haalbaarheid van bezuinigingen
De ChristenUnie verwacht ook niet dat het collegevoorstel tot de genoemde bezuinigingen zal leiden. Eenmalig 50.000 verstrekken voor transitiekosten ’t Venster is een schijntje van de werkelijke kosten (hou voorbeeld achter de hand – Leeuwarden kostte operatie bijv. meer dan 1 mln). Zorgvuldig omgaan met personeel vraagt veel meer. Wat gaan we doen met MovieW, waar de gemeente nog niet zo lang geleden een (kleine) bijdrage aan heeft gegeven om te verhuizen. Wat gebeurt er bijv. met het huidige pand Wilheminaweg, een prachtig monument. Dat moet verkocht worden of aan andere verhuurder verhuurt worden, om gemiste huurinkomsten te compenseren. We weten allemaal wat er momenteel leeg staat in Wageningen en hoe lastig dit zal zijn... In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij vernieuwbouw stadhuis, waar een risicopost is opgenomen voor leegstand/niet verkopen Stadskantoor, wordt er nu niets geserveerd. De ChristenUnie verwacht dat het B&W-voorstel niet alleen funest zal zijn voor de actieve cultuurdeelname, maar ook financieel nog eens veel ongunstiger uitpakt dan nu voorgespiegeld.

Cultuurmakelaar
Tot slot wil ik graag onze waardering uitspreken voor het werk van de cultuurmakelaar, die vele amateurs, organisaties en accommodaties aan elkaar heeft gekoppeld. We zien deze functie, die vele amateurs in staat stelt zich verder te ontplooien.

Cultuurplantsoen
De ChristenUnie dient daarom een amendement in om deze functie te behouden en de bezuinigingen evenwichtiger te verdelen. Ook dragen we het college op om met ’t Venster in gesprek te gaan over mogelijkheden om de huisvestingskosten te verlagen. Dat kan misschien op de huidige locatie, maar misschien zijn ook andere locaties het overwegen waard. Of dat nu het oude postkantoor is, of Het Streek of een mogelijk medegebruik van de Pantarijn, of… vult u zelf maar in. In dit creatieve veld is vast een creatieve oplossing mogelijk.

Peter de Haan
Raadslid ChristenUnie

« Terug