Verbouwing Stadhuis

donderdag 08 december 2011 11:35

Verbouwing stadhuis: waarom?
Het is lastig om het kort te houden, want er spelen verschillende afwegingen. Door andere partijen is veel gesproken over nut en noodzaak van de verbouwing van het stadhuis. Terecht om daarbij stil te staan, dat is ook onze taak. Wat het extra lastig maakt, is dat het om een investering vraagt juist in tijden van bezuinigingen. De eerste vraag is of deze investering nodig is. Voor ARBO en achterstallig onderhoud lijkt het duidelijk. Niet voor niets heeft de raad bij kadernota 2011 en begroting 2012-2015 bijna unaniem 170.000 per jaar gereserveerd hiervoor.

Stadhuis Wageningen

Duidelijk is dat er op ICT-gebied een flinke inhaalslag nodig is. Het is vreemd dat werknemers in een professionele organisatie thuis alleen hun webmail kunnen bekijken en niet bij hun bestanden kunnen, tenzij ze deze op een usb-stick hebben staan. We kennen de verhalen van zoekgeraakte sticks bij defensie en justitie. Tijdens de rondleiding door het stadhuis en het stadskantoor werd duidelijk dat de klimaatbeheersing ook verre van optimaal is in beide panden.

Cultuur op het stadhuis
Naast deze praktische zaken speelt de keuze voor het nieuwe werken(plaats- en tijdonafhankelijk werken, waardoor niet alleen thuiswerken mogelijk wordt, maar ambtenaren van verschillende beleidsterreinen elkaar makkelijker ontmoeten). Eind augustus was er een informatieavond voor raadsleden, waarbijhelaas niet alle fracties aanwezig waren (CDA, Stadspartij, SP). Hier werd gemeld dat het nieuwe werken niet alleen over huisvesting en ICT gaat, maar meer nog om een cultuurverandering. Daarmee zou het doorvoeren van dit nieuwe werken een logische vervolgstap zijn op het proces dat onder het vorige college is ingezet(omdat er grote problemen waren, veel uitstroom, slechte sfeer en financieel geen vat op de zaken). De ChristenUnie ziet in dit voorstel de hand van de VVD: breng het stadhuis op orde.
Nu deze zaken aangepakt moeten worden, is dit het moment om te kijken of je dat op twee locaties moet doen, of dat één locatie haalbaar en logischer is. De nodige investeringen kun je geen vier jaar uitstellen. Wanneer je nu kiest voor twee locaties, kun je daar over vier jaar ook niet op terug komen, omdat je dan de investeringen op gebied van ICT, klimaatbeheersing en het nieuwe werken weer teniet doet. Dat zou weggegooid geld zijn.

Inhoudelijk ziet de ChristenUnie voldoende positieve punten om dit plan verder uit te werken. Daarin zal nog op een aantal vragen antwoord gegeven moeten worden. Zo is er zorg omtrent het parkeren. En is de veiligheid van de ICT gewaarborgd. We hebben de problemen met DigiD en Diginotar nog in het achterhoofd. We onderschrijven daarom het voorstel van de PvdA om dit uitgewerkte plan nog eens aan de raad voor te leggen.

Financiële afweging
Waar we als ChristenUnie nog wel problemen mee hebben, is dat dit voorstel al vooruitgrijpt op de behandeling van de kadernota in juni. Met dit voorstel zouden we een blanco cheque uitschrijven, omdat we geen zicht hebben op de dekking van het voorstel. Daarom hebben we een amendement opgesteld om de raad de mogelijkheid te geven om m.b.t. de financiering een integrale afweging mogelijk te maken. In het huidige voorstel wordt de dekking bij de kadernota 2012 gelegd, terwijl we nu nog geen beslissing kunnen nemen over deze nota. Dat komt immers pas in juni volgend jaar.
Bij de kadernota 2012 zal er meer, betere onderbouwing zijn. Bij de Kadernota zien we ook wat de gevolgen zijn van deze investering van 2 ton structureel voor andere onderwerpen. Met die informatie kan de raad dan op een juiste wijze de definitieve afweging maken: doorgaan of stoppen. Pas dan kan er dus pas besloten worden over de dekking en dus het uitvoeren van het uitgewerkte plan. We zijn blij met de constructieve opstelling van D66, GroenLinks, PvdA en de Stadspartij, die het mede ondertekend hebben. Het gaat mij hier niet om een coalitie versus oppositieverhaal. De Wageningse burger heeft recht op meer dan politiek theater. Ik nodig de partijen die zich zo sterk maken tegen de uitwerking van dit plan uit om met mij verder te kijken dan alleen het maken van een statement. Er zijn problemen en die moeten worden aangepakt.

Het vervolg
Dit voorjaar wordt er opnieuw over de verbouwing gesproken. Het college komt dan met een uitgewerkt voorstel, waarbij praktische zaken aan de orde komen, maar ook de financiën. Pas bij de kadernota in juni wordt er definitief besloten over het verbouwen van het stadhuis of het opknappen van twee locaties. Voor de ChristenUnie zal dan belangrijk zijn waar het college jaarlijks 210.000 euro vandaan wil halen.

« Terug