ChristenUnie heeft nog veel vragen bij nieuwe busbaan

woensdag 22 oktober 2008 20:34

 

Nog veel vragen over nieuwe busbaan

De antwoorden die de Wageningse ChristenUnie kreeg van het college op vragen over de nieuwe busbaan blinken niet uit in helderheid. De fractie stelde vragen voorafgaand aan de behandeling van de busbaan over de Born in de raads­commissie Stad. De ChristenUnie wilde weten hoe de ontsluiting naar de wijk NoordWest is geregeld, of er een fietspad parallel aan de busbaan komt, en of de reistijdwinst van 3 minuten haalbaar is. Ook vroeg de ChristenUnie in welke mate de WUR aan het plan bijdraagt.

Het enige wat het college zegt over de ontsluiting van de Born aan de westzijde via de Mondriaan­laan is dat dit “integraal wordt meegenomen”. Onduidelijk blijft of het nieuwe tracé van de busbaan deze ontsluiting bemoeilijkt of juist dichterbij brengt. Aanleg van een fietspad parallel aan de busbaan, een uitgangspunt van het oorspronkelijke plan in 2005, gaat niet door. “In een 30 km/h zone wordt (zeker in nieuwbouwsituaties) in principe geen vrijliggend fietspad toegepast”, zo staat in het antwoord. Het college bevestigt wel dat de fietstunnel rond de kruising van de Bornsesteeg met de nieuwe busbaan vervalt.

Reistijd winst
Omdat de lijn 88 bus volgens het officiële schema 3 tot 4 minuten nodig heeft voor de afstand tussen haltes Dijkgraaf en Droevendaalsesteeg, twijfelt de ChristenUnie aan een tijdwinst van 3 minuten over de nieuwe busbaan. Volgens het college rijdt de bus vooral in de spits sneller. “In de huidige situatie wordt de dienstregeling met name in de spits niet gehaald vanwege congestie. Dit alleen al kost meer dan 3 minuten bovenop de nominale rijtijd”.

Bijdrage WUR
De WUR vond het oorspronkelijke tracé van de busbaan te duur. Daarom vroeg de ChristenUnie of, en in welke mate, de WUR bijdraagt aan het nieuwe plan. Het college wil hier geen concreet antwoord op geven: “Dat is een kwestie tussen de WUR en de provincie”. Het college vermoedt dat de WUR moeite had met de ligging van de halte in het oude plan. “Voor zover dit achteraf valt te reconstrueren, was met name de ligging van de halte Bornsesteeg ten opzichte van de WUR-gebouwen minder goed dan in het huidige voorstel”, zo staat in het antwoord.

Meer helderheid
De ChristenUnie zal tijdens de commissievergadering proberen meer informatie te krijgen. Het nieuwe tracé van de busbaan heeft vergaande gevolgen voor Wageningen. Veel Wageningers zijn bezorgd over de consequenties voor bereikbaarheid, verkeersoverlast en verkeersveiligheid. De ChristenUnie wil heldere antwoorden om een goed besluit te kunnen nemen.

----- EINDE PERSBERICHT -----

De lijst van vragen van de ChristenUnie en antwoorden van het college daarop is hieronder toegevoegd.

1. Op welke wijze is de aantakking op de Mansholtlaan voorzien - via rotonde, 'slimme' verkeerslichten, andere wijze?

Antwoord:
Via een aangepaste VRI.

2. Uitgangspunt / randvoorwaarde bij het oorspronkelijke busbaanontwerp was de aanleg van een vrijliggend fietspad in 2 richtingen, parallel aan de busbaan (nov. 2005, kadernotitie Busbaan). Is er in het nieuwe ontwerp een vrijliggend fietspad voorzien langs de busbaan?

Antwoord:
Neen. De ontsluitingsweg voor de Born is een 30 km/h zone en daarmee krijg je fietsers op de rijbaan.

Zo ja, zitten de aanlegkosten fietspad in het budget van (indicatief) 3 mln, door de provincie bekostigd? Zo nee, is zo'n fietspad parallel langs de busbaan nog steeds een optie, en is er een indicatie van de kosten daartoe?

Antwoord:
In een 30 km/h zone wordt (zeker in nieuwbouwsituaties) in principe geen vrijliggend fietspad toegepast.

3. In het oorspronkelijke ontwerp van de busbaan (nov. 2005) was er sprake van een fietstunnel rond de kruising busbaan met de Bornsesteeg. Is deze fietstunnel vervallen, maw is de kruising busbaan met Bornsesteeg gelijkvloers?

Antwoord:
Ja

4. De kosten voor de gemeente blijven beperkt tot aanpassing kruising Rooseveltweg / Nijenoord Allee.

Twee vragen daarover:

a) Hoe hoog zijn deze kosten (indicatief), en hoeveel en welk budget is daar al voor beschikbaar? Op welke, voor HOV-voorzieningen gereserveerde, budgetten wordt gedoeld?

Antwoord:
Indicatief zijn deze kosten tussen de 140.000 en 200.000 euro (indexering daargelaten).

In het kader van de HOV-ontwikkeling (inrichting haltes, tracé-onderzoek en haalbaarheid ruggengraat) is in totaal ca. 170.000 euro beschikbaar.

b) In de brief van de provincie staat dat de provincie van Wageningen nog een bijdrage zal vragen voor de aantakking op de Mondriaanlaan/Dijkgraaf. Dit wordt in de raadsstukken verder niet benoemd. Vervalt deze bijdrage?

Antwoord:
Dat is de aantakking die in vraag 4 is genoemd.

5. De rijtijd kan met ca 3 min worden teruggebracht door aanleg buslijn (pag 2). Graag een onderbouwing van deze rijtijdwinst. Als achtergrond: in juni 2005 werd gesteld dat de totale tijdswinst bij aanleg van alle vrijliggende busbanen 2 min was. Volgens het officiële tijdschema van Veolia, lijn 88, doet de bus er ca 3 minuten over tussen haltes Dijkgraaf en Droevendaalsesteeg, dus evenveel als de tijdwinst door aanleg van de busbaan over de Born die globaal tussen beide haltes ligt. Het afleggen van begin tot eind van de ca 1400 meter over de nieuwe busbaan, bij constant 50 km/u, kost al 1.7 minuten. De ChristenUnie kan zich vinden in de stelling dat snellere reistijden met de bus dit tot een nog concurrerender alternatief voor de auto maakt, maar ziet de reiswinst tov de huidige reistijd graag onderbouwd.

Antwoord:
In de huidige situatie wordt de dienstregeling met name in de spits niet gehaald vanwege congestie. dit alleen al kost meer dan 3 minuten bovenop de nominale rijtijd.

6. In het in juni 2005 vastgestelde ontwerp Ruggengraat was sprake van ontsluiting van de Born aan de westzijde via de Mondriaanlaan, om zo een betere doorstroming van het autoverkeer te bewerkstelligen. Wat is de stand van zaken rond deze ontsluiting? In hoeverre helpt of belemmert de nieuwe busbaan deze ontsluiting?

Antwoord:
Deze wordt integraal meegenomen.

7. De WUR geeft aan (pag 2) dat aanleg busbaan bij nader inzien te hoge investeringskosten met zich meebrengt in relatie tot de bereikbaarheidseffecten voor de WUR.

a) betekent dit dat de financiële bijdrage van WUR aan het nu voorliggende plan nihil is? Indien niet, in welke mate draagt WUR financieel gezien bij aan de realisatie?

Antwoord:
Dat is een kwestie tussen de WUR en de provincie. Voor de gemeente geldt, dat het huidige voorstel ruimschoots binnen de in 2006 gestelde financiële kaders valt.

b) graag een nadere toelichting op de bereikbaarheidseffecten, zoals WUR die aangaf. Vindt WUR een rijtijdvoordeel van 3 minuten onvoldoende? Andere redenen voor deze effecten?

Antwoord:
Voor zover dit achteraf valt te reconstrueren, was met name de ligging van de halte Bornsesteeg ten opzichte van de WUR-gebouwen minder goed dan in het huidige voorstel.

« Terug