Vragen over Voorziening Buitenschoolse opvang

dinsdag 02 januari 2007 12:38

Tijdens de behandeling van de begroting kwam de ChristenUnie met een alternatief dekkingsvoorstel om enkele bezuinigingen terug te draaien. Volgens het college ligt er echter een claim op dit potje, maar de gemeenteraad is hier nooit over ingelicht. Daarop stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen. Zodra de antwoorden bekend zijn, leest u die ook op deze site.

Wageningen, 12 december 2006

Aan het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Wageningen
Markt 22
6700 AA Wageningen


Onderwerp: Voorziening Buitenschoolse Opvang


Namens de ChristenUnie fractie van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen wil ik, i.g.v. art. 155 van de gemeentewet en art. 37 RvO, de volgende vragen aan het college voorleggen en verzoek haar deze schriftelijk te beantwoorden.

Tijdens de  begrotingsvergadering van november 2006 is door de ChristenUnie een amendement ingediend met een dekking uit de voorziening Buitenschoolse Opvang. Het amendement is afgeraden door het college daar er andere claims op de voorziening zouden rusten.

De ChristenUnie bracht op dat moment het volgende in:

-    In november 2003 is de Nota Reserves en Voorzieningen door de raad vastgesteld. Daarin is besloten de voorziening buitenschoolse opvang (BSO) op te heffen, omdat deze voorziening bedoeld was voor kosten in voorafgaande jaren.

-       In antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2006-2009 (november 2005) heeft het toenmalige college meegedeeld dat de voorziening BSO wel was leeggemaakt, maar niet was opgeheven. Inmiddels was de instandhoudingbijdrage kinderopvang 2003 gestort in deze voorziening. Daarbij deelde het college tevens mee dat van deze instandhoudingbijdrage, bij definitieve beschikking van het ministerie, niets hoeft te worden terug betaald.

-       Uit deze voorziening BSO is eenmalig de fusiekosten peuterspeelzalen gehaald (nov 2005). Er bleef een restant van Euro 148.000.

Het BBV 2004 schrijft voor in welke gevallen een voorziening moet worden gevormd en dat het saldo van die voorziening toereikend moet zijn om genoemde verplichtingen, tekorten en risico’s –zoals beoordeeld per balansdatum- te dekken. Een voorziening waarvan de noodzaak niet kan worden aangetoond wordt opgeheven.


Daar de raad van de gemeente Wageningen het budgetrecht heeft en bepaald aan welke doelen gelden uit voorzieningen worden toegekend, wil de fractie van de ChristenUnie dan ook graag het volgende weten:

 

1. Welk doel heeft, en welke claims liggen er op dit moment op de voornoemde voorziening Buitenschoolse Opvang?

 

2. Wanneer, voorafgaand aan de meerjarenbegroting 2007-2010, heeft het college de raad ingelicht over de wijziging van besteding van deze voorziening, dan wel claim op deze voorziening?

 

3. Is het college, net als de ChristenUnie, van mening dat de gevolgde procedure niet correct en volgens de voorschriften van het BBV 2004 en de Nota Reserves en Voorzieningen is uitgevoerd?

 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

Monique Heger
Gruttoweide 57
6708 BC Wageningen

« Terug

Reacties op 'Vragen over Voorziening Buitenschoolse opvang'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.