Wageningen kiest voor elkaar

Iedereen telt mee. Of je nu werkt, studeert, voor de kinderen zorgt, een handicap hebt, of in de bijstand zit. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onbetaalbaar en verdienen veel respect en waardering voor hun inzet. Kwetsbare inwoners verdienen aandacht en goede zorg.

 

2.1       Samen Wageningen en verder…

We gaan voor een gezonde samenleving. Dat is een samenleving die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, informele netwerken zijn het cement.

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De taken voor gemeenten op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van burgers en de samenleving. Hierdoor mogen mensen niet buiten de boot vallen, voor iedereen moet zorg beschikbaar zijn.

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit moet mogelijk blijven.

 

2.1.1     Wageningen Dementievriendelijk

Omdat het langer thuis wonen gestimuleerd wordt, stijgt de behoefte aan zorg en ondersteuning thuis ook. Dat maakt dat er in toenemende mate een appèl wordt gedaan op hulp van familie en anderen in de informele omgeving. Daarbij komt dat 40% van de mensen met dementie alleen woont.

Mantelzorgers nemen dagelijks de vaak toenemende zware zorgtaak op zich. Ruim één op de zes van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast met een groot risico op overbelasting waardoor druk op zorgkosten ontstaat (denk aan toename bezoek huisartsenposten en crisisopnamen). De last mag niet alleen daar liggen, want (inwonende) mantelzorgers leveren 24-uurs zorg bij dementie. De last hoort ook niet alleen bij professionele zorg te liggen.

De ChristenUnie gaat voor een dementievriendelijke gemeente waarin iedereen kan helpen: van bakker, sportvereniging tot gemeenteloket. Samen dementievriendelijk is een programma dat zich inzet om heel Nederland dementievriendelijk te maken. Het doel is dat onze samenleving mensen met dementie in specifieke situaties kan herkennen én dat mensen weten hoe ze kunnen helpen. De focus ligt op wat mensen met dementie nog wél kunnen en de ChristenUnie wil het taboe rondom dementie doorbreken.

 

2.1.2     Ondersteuning en waardering van mantelzorg

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

  1. De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening;
  2. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning;
  3. De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg;
  4. De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg.

 

2.1.3     Ondersteuning en waardering van vrijwilligers

De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersorganisaties moeten kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente voor onder andere kennisoverdracht en coördinatie. Vrijwilligers hebben immers goede ondersteuning en aansturing nodig. Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.

 

2.1.4     Minimabeleid

Het uitgangspunt van de ChristenUnie is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten, maar dat zoveel mogelijk mensen in staat moeten worden gesteld om zich in te zetten voor de maatschappij.
Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, moet zoveel mogelijk worden doorbroken. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen. Het ‘Ik Doe Mee-fonds’ blijft daarom bestaan.
Binnen wettelijke mogelijkheden zorgt de gemeente voor ruimhartige financiële ondersteuning in bijzondere situaties. Regelingen voor minima moeten zo goed mogelijk onder de aandacht worden gebracht.

 De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin …

  1. iedereen kan meedoen en gestimuleerd wordt om mee te doen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten.
  2. het voor de gemeente, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten, en die dit ook laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden.
  3. mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen.
  4. vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.

     

2.1.5     Vertrouwen in de bijstand

De ChristenUnie steunt het experiment met de bijstand, waarbij wordt uitgegaan van meer vertrouwen. De focus ligt erg eenzijdig op uitstroom naar werk. Niet dat de ChristenUnie tegen uitstroom is, maar we zijn ook reëel. Wanneer je 55+ bent en al een tijdje een uitkering hebt, dan weet je dat een baan vinden steeds moeilijker wordt. Om dan nog de hele week alleen bezig zijn met aan het werk te komen om maar de juiste vinkjes achter je naam te krijgen, is weinig motiverend.
Met dit experiment wordt niet alleen gekeken of een andere aanpak tot meer uitstroom uit de bijstand leidt, maar ook of het leidt tot een beter welzijn (en daardoor minder zorgkosten en ook ruimte voor langetermijndenken) en het al dan niet doen van (meer) vrijwilligerswerk en/of mantelzorg.
Wij zien graag dat er ruimte komt om op een andere manier actief te worden voor de samenleving, als vrijwilliger voor sportclub, vereniging, kerk of school. Die inzet verdient namelijk ook waardering van politiek en samenleving.

 

2.1.6     Wageningen Schuldenvrij

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. De ChristenUnie wil dat Wageningen werk maakt van de campagne Schuldvrij!, een initiatief van onder andere De Correspondent.
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen.
De gemeente moet ook kijken hoe ze nóg vroeger in actie kan komen, bijvoorbeeld door samen met corporaties en nutsbedrijven alert te zijn op ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of verlies van een naaste. Zulke gebeurtenissen kunnen het recht op toeslagen stevig beïnvloeden, terwijl ingewikkelde formulieren invullen het laatste is waar je op zo’n moment aan denkt.
Mensen die diep in de schulden zitten zijn niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Bij schuldhulpverlening is het daarom noodzakelijk om meer ruimte te hebben voor uitzonderingen, want er is niet één formule. Niet elke schuld is gelijk geboren. Geef hulpverleners daarnaast een bureaucratievrij budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. Geld dat vrij te besteden is om echt maatwerk te leveren en zo grotere maatschappelijke problemen te voorkomen.
Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden. Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje. In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.
Schuld vroeg signaleren is van groot belang. Het duurt vaak jaren voor mensen zich melden bij de schuldhulpverlening. Bovendien is het veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Maak daarom afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer grip te krijgen op hun geld.

Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel.

 

2.2       Wageningen doet mee

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs.

 

2.2.1     Burgerparticipatie

Vanaf 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze voorziet in een grotere burgerparticipatie en dat vindt de ChristenUnie een goede zaak. Het is goed wanneer je kunt meedenken over de invulling van de omgeving waarin je woont. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn, maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie. De randvoorwaarden moeten per project goed worden aangegeven, waarbij de gemeenteraad aan het begin van het proces uitgangspunten meegeeft met betrekking tot de burgerparticipatie, maar ook aangeeft welke ontwikkelingen bij het project wel of juist niet wenselijk zijn.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.
Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

De ChristenUnie wil wijken/buurten eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond. Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.
Er moet een regelmatig vrij toegankelijk inloopuur komen waar raadsleden en/of wethouders (aan) te spreken zijn in een wijkcentrum of andere centrale plek in de wijk. De gemeentelijke afdeling Communicatie moet niet alleen ten dienste staan van het college van burgemeester en wethouders, maar ook van de gemeenteraad.

 

2.2.2     Regionale samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken.
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z’n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.